ÖRGÜTLENME YÖNERGESİ

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1 -  Bu Yönetmeliğin amacı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez ile İl ve İlçe Şubelerinde ki Örgütlenme Kolunun işleyişini ve ilkelerini belirlemektir. Örgütlenme Kollarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

Bu Yönetmelik Medeni Yasa, Dernekler Yasası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınıp, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğünün 21 maddesi (c) bendine dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

GENEL MERKEZ ÖRGÜTLENME KOLU

Madde 2 -  KURULUŞ

Genel Merkez örgütlenme Kolu Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Genel Başkan tarafından atanan Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve dört üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Madde 3 -  GÖREVLERİ

a) Şubelerin örgütlenmede karşılaştıkları sorunları tespit edip çözüm önerileri ve yöntemlerini geliştirir ve Genel Merkez Yürütme Kurulunun bilgisi ve onayına sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verir.

b) Üye sayısının artırılması çalışmalarına ilişkin uyulması gerekli kriter ve yöntemleri belirler, Genel Merkez Yürütme Kurulunun bilgisi ve onayına sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verir.

c) Genel Merkez Yürütme Kurulu onayından geçen Örgütlenmede uyulacak kriter ve yöntemlerle ilgili Yönergenin şubelerce uyulup uyulmadığını takip eder.

d) Şubelerden gelen örgütlenme konularına yönelik bilgileri tasnif eder, hazırlayacağı rapor ve önerileri ile birlikte Genel Merkez Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verir.

e) Üç ayda bir Şubelerden örgütlenme programının işleyişi konusunda raporları toplar. Kendi görüş ve önerisiyle birlikte Genel Merkez Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verir.

f) Diğer Kolların çalışma alanlarına yönelik olarak Genel Merkez Yürütme Kurulundan çıkan eylem etkinliklerin yaşama geçirilmesi için ilgili kollarla eşgüdüm içerisinde katkı sağlar.

g) Ulusal Güç birlikteliklerinin oluşturulmasına yönelik taslak programlar hazırlar, Genel Merkez Yürütme Kurulu’nun onayına sunar.

h) Üniversitelerdeki Atatürkçü örgütlenmelerin nitelik ve nicelik olarak profillerinin tespiti çalışmalarını yapar. Çalışmalarını önerileri ile birlikte bir rapor halinde Genel Merkez Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verir.

ŞUBE ÖRGÜTLENME KOLU

Madde 4  -  KURULUŞ

İl ve İlçe Şube Örgütlenme Kolu Şube Başkanlığı aracılığıyla Genel Merkez Örgütlenme Koluna bağlı olarak çalışır. Şube Başkanlarının önerisiyle Yönetim Kurulunca kurulur. Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Program ve çalışmalarını diğer kollarla eşgüdüm içerisinde yürütür. Eşgüdümü kollardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sağlar.

Madde 5  -  GÖREVLERİ

a) Genel Merkez örgütlenme Kolu tarafından gönderilen üye sayısının artırılmasına yönelik kriter ve yöntemler çerçevesinde örgütlenme çalışmaları yapar.

b) Örgütlenmede karşılaşılan sorunlarla ilgili hazırladığı raporu Genel Merkez Örgütlenme Koluna gönderilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna sunar.

c) Üç ayda bir üye kaydı, eylem ve tekinliklerle ilgili raporları hazırlar. Genel Merkez örgütlenme Koluna gönderilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna sunar.

d) Diğer Kolların çalışma alanlarına giren konularda Yönetim Kurulundan çıkan eylem ve etkinliklerin yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapar

e) Genel Yönetim Kurulu nun onayından geçen ilke ve programları yaşama geçirmek için gerekli çalışmaları yapar.

Madde 6 -  Atatürkçü Düşünce Derneği örgütlenme Kolunun yönetiminden, yapılacak çalışmaların yürütülmesinden birinci derecede Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Örgütlenme Kolu Başkanı sorumludur.

Madde 7 -  Atatürkçü Düşünce Derneği örgütlenme Kollarında aşağıda sıralanan defterler tutulur.

a) Gelen-Giden Evrak Defteri

b) Kolu Karar Defteri

c) Kol Faaliyet Defteri.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 8 -  Disiplin konularında Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzük hükümleri uygulanır

Madde 9 -  Bu Yönetmelik Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu nun onayı tarihinde işlerlik kazanır.

Madde 10 -  Bu Yönetmelik Kurallarını Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı yürütür.

 

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız