ÜYELİK ve ŞUBE GENEL KURUL YÖNERGESİ

Atatürkçü Düşünce Derneği tüzüğünün 8. maddesi amir hükümdür. Şube Yönetim Kurulunca bu hükmün uygulanmaması kesinlikle disiplin soruşturmasına nedendir.

Bu yönerge ADD Tüzüğünün 8. maddesinin uygulanması esasına dayanır.

I. ÜYELİK
A- ÜYELERDE ARANAN NİTELİKLER
Atatürkçülüğü bir davranış ve yaşam biçimi olarak benimsemiş her yurttaş, üye olmak için başvurabilir.

B- ÜYELİK İŞLEMLERİ
Üyeliğe başvuru Şubeye yapılır. Üyelik, Şube Yönetim Kurulunun alacağı kararı Genel Yönetim Kurulunun onamasıyla başlar.
Üyelik başvuruları üyenin ikametgahında (ev-işyeri) bulunan şubeye yoksa en yakın şubeye yapılır.
Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç adet başı açık fotoğraf ile yükümlülüklerini yerine getiren en az iki dernek üyesinin kişi hakkındaki görüşlerini içeren üye başvuru formunun Şube Başkanlığına verilmesi ile başlar. Üyelik Başvuru formu Şube Yazmanınca incelenir, varsa eksiklikler başvuru sahibine tamamlattırılır. Üyelik başvurusu Şube Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Kararın bir örneği ile birlikte, üyelik başvurusu kabul edilmeyenler dahil tüm başvurular Genel Merkeze gönderilir. Genel Yönetim Kurulu gerekli incelemeleri yaparak üyelik başvurularını onaylar veya gerekçesiz reddeder. Üyeliğe kabul edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere Genel Merkez Üye Kayıt Numarası verilerek başvuru formları şubesine gönderilir. Üyelik Genel Merkezin üye numarası vermesiyle başlar.
Üye, Genel Merkezce verilen kayıt numarası ile birlikte Şube Üye Kayıt Defterine yazılarak kaydedilir. Başvurusu kabul edilmeyenlerin formları istekleri halinde iade edilir. Başvuru Formları ilgili Şubede saklanır.
Genel Merkezce düzenlenen Üye Kimlik kartları Şube Yönetim Kurulu tarafından üyelere verilir.

C- ÜYELERİN AİDAT ÖDENTİLERİ
a) Üye bir defaya mahsus olmak üzere 10 TL üye giriş ödentisi öder. Üyeler, şubelerine aylık 2 TL’den yıllık 24 TL aidat öderler. Şubenin Banka hesabına aidat ödeyenlere dernek alındı belgesi verilmez. Çünkü banka dekontu alındı belgesi yerine geçer. Üyeler Mobil aidat sistemini kullanarak ödeme yapabilirler.
b) Banka dekontu veya alındı belgesi karşılığında aidat ödeyenlerin Genel Merkez katkı payları, yılı içerisinde Şube Saymanı tarafından Genel Merkez hesabına aktarılır.
c) Üyelerin bankaya veya alındı belgesi karşılığında yapmış oldukları bağış gelirlerinden Genel Merkez Katkı payı ayrılmaz.

D- ÜYELİKTEN AYRILMA ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
Tüzüğe göre suçu sabit görülenler ile üyelik için gerekli yasal koşulları yitirenler Genel Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar.
Genel Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarma işlemi Genel Merkez Genel Kurul kararı ile kesinleşir. Ancak kesinleşen bu karardan sonra yargı süreci başlar.
31 Aralık itibari ile üyelik ödentisini ödemeyenlerin üyelikleri, Şube Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür ve düşme kararı 15 gün içerisinde Genel Merkeze gönderilir.

E- ÜYELİĞİN NAKLİ
Naklini isteyen üye şubesinden tasdik ettirdiği “ borcu yoktur” belgesi ve son üç ayda çekilmiş üç adet başı açık fotoğraf ile yeni ikametgah adresindeki ( ev-işyeri) şubeye, yoksa en yakın şubeye başvurur.
Üyenin eski Şubesindeki kaydı “borcu yoktur” belgesinin onaylanması ile düşülür.
Şube, “borcu yoktur” belgesini inceleyerek üyeliği Şube Üye Kayıt Defterine işler ve “borcu yoktur” belge fotokopisi ile üye kayıt bilgilerini bir yazı ile Genel Merkeze bildirir.
Üyenin nakil işlemi Genel Merkez kayıtlarında düzeltilerek tamamlanır.
Üyenin varsa üyelik dosyası yeni şubesince talep edilir.

II. ŞUBE GENEL KURULU

A- SEÇME SEÇİLME VE OY KULLANMA HAKKI
Şube Genel Kurulu hazirunu aidatını ödeyen üyelerden oluşur. Üyeler başkaları adına vekaleten oy kullanamazlar. Seçimlerde her üyenin bir oy hakkı vardır.

B- GENEL KURULA HAZIRLIK
a) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listeleri hazırlanarak altına “Şube kayıtlarına uygundur” ibaresi yazılarak Genel Merkeze gönderilir. Genel Sekreterlik tarafından liste Genel Merkez kayıtları ile karşılaştırılıp uygunluğu sağlandıktan sonra altına “Genel Merkez Kayıtlarına Uygundur” ibaresi yazılarak şubeye geri gönderilir ve liste Şube yönetim Kurulu tarafından imzalanıp mühürlenir ve şubede askıya çıkartılır.
b) Şube Yönetim Kurulu Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemini karar altına alır. Bu kararda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının günü, saati ve yeri ayrıca belirtilir. İkinci toplantının tarihi ilk toplantı tarihinden 60 günden fazla bir haftadan az olamaz.
c) Genel Kurul Kararı ilk toplantı tarihinden en az onbeş gün önce yerel gazetede yayınlanabileceği gibi Genel Kurul Üye Listesinde yer alan üyelerin tamamına (elektronik posta, mesaj veya telefonla) duyurulur.
d) Kongreye; Genel Merkez yöneticileri, bölgedeki Şube yöneticileri, il Eşgüdüm şubeleri, şubenin bulunduğu yereldeki kitle örgütleri, siyasi parti yöneticileri, basın ve uygun görülen kurum ve kuruluşların temsilcileri davet edilebilir.
Örnek: Şube Kongresi Gündemi:
1- Yoklama ve açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Kurulunun belirlenmesi
4- Konukların konuşması.
5- Yönetim Kurulu Raporu (İdari-Mali)
6- Denetim Kurulu Raporu
7- Raporlar üzerine görüşmeler
8- Yönetim Kurulu Raporunun ibrası
9- Denetim Kurulu raporunun ibrası
10- Tahmini Bütçenin okunup oylanması
11- Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu-Disiplin Kurulu ve Delegelerin seçimi
12- Dilek ve öneriler- Kapanış
e) Şube Genel Kurul salonlarında görülecek şekilde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi, konuşma kürsüsüne ise ADD logolu flama asılır.

C – GENEL KURUL
a) Olağan Genel Kurul:
Şube Genel Kurulu kuruluş tarihi itibarıyla ilk Olağan Genel Kurul tarihi baz alınarak, iki yılda bir Şube Yönetim Kurulunun çağrısıyla şubenin bulunduğu yerleşim yerinde şubeye kayıtlı üyelerden aidat borcu bulunmayan üyelerin katılımıyla toplanır. Genel Merkez Genel Kurulunun yapılacağı çiftli yılların Şubat ayı sonuna kadar Şubeler Olağan Genel kurullarını tamamlarlar. Genel Kurula katılan tüm üyeler eşit hakka sahiptir.
Şube Olağan Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu, Şube disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurulu Delegeleri seçilmesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulunun Olağan genel Kurulu zamanında toplantıya çağırmaması durumunda üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi Olağan Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b- Olağanüstü Genel Kurul:
1) Olağanüstü Genel Kurul şubenin bulunduğu yerleşim yerinde şubeye kayıtlı üyelerden aidat borcu bulunmayan üyelerin katılımıyla toplanır. Genel Kurula katılan tüm üyeler eşit hakka sahiptir.
2) Şube Olağanüstü Genel Kurulu Şube Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerek gördüğü hallerde, (mali ve idari işlemleri yerine getirmede zafiyete düşmesi) Yönetim veya Denetleme Kurulu tarafından,
3) Yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda Yönetim Kurulunun görevde kalan üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından,
4) Üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.
5) Üyelerin başvurusuna rağmen Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk hâkimi üç üyeyi Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü Genel Kurullarda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri yeniden seçilir. Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin seçimi yapılmaz. Olağanüstü Genel Kurullarda seçilen organların görev süreleri Şubenin Olağan Genel Kuruluna kadardır.

D- GENEL KURULUN TOPLANMASI
Genel Kurul ilk toplantıda salt çoğunlukla (Genel Kurul Üye Listesinin yarısından bir fazla) toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerin sayısından (30) az olamaz. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce (Şubat ayı sonuna dek) tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.

E- TOPLANTININ AÇILMASI TOPLANTI USULÜ VE GÖRÜŞMELER
a) Üyeler Genel Kurul Üye listesinde isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya katılırlar. Toplantı yeter sayısının sağlandığı şube yönetim kurulundan üç üye imzalı bir tutanakla tespit edilir.
1- Genel Kurul Şube Başkanı veya bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır ve Saygı Duruşu yapılarak İstiklal Marşı okunur.
2- Açılışı yapan üye veya Genel Merkez görevlisi tarafından, Genel Kurulu yönetmek üzere Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman üyeden oluşan Aday Divan Kurulu/Kurulları oluşturulur, oylama yapılır ve en çok oy alan liste Divan’a seçilmiş sayılır. Divan Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinden oluşur ancak; siyasi parti karar organlarında görev alan üyeler divan kuruluna aday gösterilemezler.
3- Genel Kurulu Divan Başkanı yönetir. Tutanaklar yazman üye tarafından düzenlenir ve Divan Kurulu tarafından imzalanır. Şube Genel Kurulunda gündemdeki konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır. Ancak fesih konusu gündeme eklenemez. Olağanüstü Genel Kurullarda sadece duyurulan gündem maddeleri görüşülür.
4- Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler vekâleten oy kullanamazlar. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

F- ADAYLIK
Üyeler arasında;
1- İdeolojik bilinç birikimi ile temsil gücü yüksek, yaşamı ve davranışları ile toplumda saygınlık kazanmış,
2- Bürokrasi ve idari işlerde deneyimli,
3- Muhasebe ve mali iş ve işlemleri yapabilen veya bu konularda tecrübeli,
4- Hukuki işleyiş ve dernek mevzuatında, bilgi işlem ve internet kullanımında,
5- Toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile ilişkilerde,
Yetkinlik kazanmış üyelerin, Şube organlarına ve Genel Merkez Genel Kurul Delegeliklerine aday olmaları sağlanır.
6- Siyasi Partilerin karar organlarında görev alan üyeler ile Genel Kurul Üye Listesinde yazılı bulunmayan üyeler aday olamazlar.

G- SEÇİM İŞLEMLERİ
Üye sayısı 500 ün üstünde olan şubelerde 9 asil 9 yedek olmak üzere diğer tüm şubelerde 7 asil 7 yedek Yönetim Kurulu, 3 asil 3 yedek Denetleme Kurulu ve 3 asil 3 yedek Disiplin Kurulu üyesi seçilir.Şube Genel Kurullarında üye sayısı 50’ye (elli) kadar 1 (Bir), 100 (yüz) üyeye kadar 2 (İki), 200 (İki yüz) üyeye kadar 3 (Üç), 300 (üç yüz) üyeye kadar 4 (dört), 400 (dört yüz) üyeye kadar 5 (beş), 500 (beş yüz) üyeye kadar 6 (altı) devamında gelen her 150 (yüz elli) üye için 1 (bir ) olmak üzere Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri seçilir. Genel Merkez Genel Kurulu delegelerinin görev süresi Şube Olağan Genel Kuruluna kadardır. Genel Merkez Genel Kurulu delegelerinin yedeği yoktur.

1- Seçimler çarşaf liste usulü ile yapılır. Blok liste ile yapılması oylanamaz.
2- Seçimler gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile Divan Kurulu tarafından yapılır.
3- Divan, Kurullara ve Genel Merkez Delegeliğine adaylık başvurularını, oy kullanma ve bitiş işlemlerini belirler ve açıklar.
4- Başvurular Divan Başkanlığına yazılı olarak ve şahsen yapılır.
5- Üyeler sadece bir kurula aday olabilir. Ancak şube kurul adaylığı ile birlikte Genel Merkez Genel Kurul Delegeliğine de aday olabilir.
6- Başvuruların toplanmasından sonra adaylar, aday oldukları kurul belirtilmek suretiyle divan tarafından okunarak duyurulur.
7- Her kurul için ayrı ayrı çarşaf liste düzenlenir. Ancak tamamı tek listede yer alabilir ise ayrı liste düzenlenmez. Çarşaf listeler Genel Kurul Üye Listesinde bulunan üye sayısı kadar çoğaltılır.
8- Yeterli sayıda hazırlanan çarşaf listeler ve içine konulacak zarflara Divan Kurulu tarafından şube kaşesi vurulur.
9- Oy kullanacak üye şube kaşeli oy pusulalarında yarıdan çok asil üyenin ismini işaretler ve şube kaşeli zarfa koyarak oyunu kullanır ve listedeki isminin karşısını imzalar.
10- Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra listedeki imza sayısı ile zarfların sayısının uygunluğu saptanır, sayıma geçilir.
11- Kaşesiz oy pusulası ile kurulun asil üye sayısından fazla isim işaretlenmiş oy pusulaları geçerli sayılmaz.
12- Adayların aldığı oylar hazırlanan listede adlarının karşısındaki bölüme her oy için bir çarpı işareti konulmak sureti ile sayım çetelesi düzenlenir, Divan Kurulu tarafından imzalanır.
13- Düzenlenen çeteleye göre adaylar en çok oy alandan başlamak üzere alt alta yazılarak kurulların asil ve yedek üyeleri belirlenir. Eşit oy almış adayların sıralaması kura ile belirlenir ve sonuç Divan Kurulu tarafından bir tutanakla imza altına alınarak duyurulur.
14- Sonuçların duyurulmasından sonra Divan Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul kapatılır ve Genel Kurul evrakları seçilen en yaşlı Yönetim Kurulu üyesine teslim edilir.

Bu Yönerge GYK’nın 29.06.2013 tarih ve 14 sayılı toplantısında yürürlüğe girmiştir.

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız